Forkortelser - ikke mindst fra EU

Indsamlet og redigeret af Ole WillumsenTilbage til Startside
Forkortelser og akronymer i energisektoren mm. Især internationale forkortelser, herunder med tilknytning til EU.
Forkortelser for virksomheder er som hovedregel ikke medtaget, dog undtaget nationale energiagenturer ol.
Listen er under konstant udbygning, og ajourføres jævnligt.


English explanation:

Abbreviations - not least from the EU

Collected and edited by Ole WillumsenBack to Main page
Abbreviations and acronyms in the energy sector etc. Especially international abbreviations, hereunder related to EU.
Abbreviations for companies are mostly not included, yet included are those for national energy agencies.


The list is being increased and updated regularly.
Mostly there are Danish supplementary explanations - sorry for not translating these!A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

3GPP. 3rd Generation Partnership Project. Sammenslutning af standardiseringsorganisationer for mobiltelefoni

A
AAD. Advanced Audio Coding
AAU. Aalborg Universitetscenter (tidligere AUC)
ABFBC. Atmospheric Balanced Fluid Bed Combustion
ACEEE. American Council for an Energy Efficient Economy
ACFBC. Atmospheric Circulating Fluid Bed Combustion
ADEME. Agence de l'Environnement et de la Maîtrice de l'Energie. Nationalt energiagentur i Frankrig, Paris. OPET agentur
ADI. Acceptabel Daglig Indtagelse (Acceptable Dayly Intake) Bruges fx i fødevareindustrien som mål for tilsætningsstoffer
ADSL. Asymmetrical Digital Subscriper Line. Pendant til ISDN-linie, men med betaling for den enkelte dataoverføring. Hurtigere end ISDN
AE. (Engelsk: AU). Astronomisk enhed for længde = 149.500.000.000 m
AEL. Agence de l'Energie. Nationalt energiagentur i Luxembourg
AFBC. Atmospheric Fluid Bed Combustion
AGNES. Advanced General and New Evaluation of Safety
AIE. Agence Internationale de l'Energie. Fransksproget forkortelse for IEA
AIR. EU's særprogram vedr. forskning, teknologisk udvikling og demo inden for Landbrug, agroindustri og fiskeri
AKF. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut
ALAPA. As Low As Practically Achievable. Benyttes i.f.m. risikovurdering
ALARA. As Low As Reasonably Achievable. Benyttes i.f.m. risikovurdering
ALTENER. EU's program under SAVE vedr. fremme af alternative energikilder i Fællesskabet
AMC. Adaptive Modulation & Coding. Element i HSDPA, som bevirker at der automatisk skiftes til optimal modulationsart og coding scheme.
AMPS. Advanced Mobile Phone System. Standard for amerikansk mobiltelefoni
AOSIS. Sammenslutning af ø-stater (ca. 30 medlemmer)
APAS. EU-program
APEC. Asian Pacific Economic Cooperation. Japansk center for udveksling af miljøteknologi
ASHRAE. Den internationale køleorganisation
ASIC. Application Specific Integrated Circuit. Specialdesignede IC'er, designet til en konkret opgave/applikation
ATV. Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Kæde af institutter, stiftet 28. maj 1937 af bl.a. P.O.Pedersen. Selvejende institution
AU. Astronomical Unit = 149,500,000,000 m
AUC. Betød tidligere Aalborg Universitetscenter, hedder nu AAU
AVA. Added Value Applications, Ændringer der medfører en øget (anlægs-)værdi
AWEA. American Wind Energy Association

B
BELINDIS. Værtscenter for bl.a. databasen COAL
BEO. Projektträger Biologie Energie, Ökologie. Nationalt energiagentur i Tyskland, Jülich
BEST. Board of European Students of Technology. Netværk af studenterorganisationer for ingeniørstuderende
Betacam SP. Proff. analogt videoformat på ½"-bånd.
Betacam SX. Digitalt videoformat med 10 gange MPEG-2 kompression. 18 Mbit/s
Betacam, digital. Digitalt videoformat med 2 gange kompression. ½"-bånd
BFS. Brændsels- og Fyringsteknisk Selskab
Bios. Basic Input/Output System. Pc'ers indbyggede styresystem. Ligger i ROM-lageret
BMICO. International Søfartsorganisation. Involv. i bla. udv. af moderne vindskibe
BNOC. British National Oil Company. Britisk statsejet olieselskab
BOP. Balance of Plant. Anlægsvirkningsgrad
BPR. Business Process Reengineering. Nydansk udtryk for en særlig revideret organisationsstruktur
BR. Bygningsreglementet. Ledsages almindeligvis af en årstalsangivelse, fx BR 82
BRD. Bundesrepublik Deutschland
BRE. UK British Building Research Establishment
BRITE. EU-forskningsprogram for industriel teknologi.
BRITE/EURAM se også EURAM
BR-S. Bygningsreglementet for småhuse, fx BR-S 85
BSRIA. Energiforskningscenter i Storbritannien
BWR. Boiling Water Reactor. Kernekraftværk med kogendevandsreaktor (fx fra firmaet ASEA)

C
C&EE. Central and Eastern Europe. Kaldes også CEEC
CAD. Computer Aided Design
CADDET. Center for the Analysis and Dissemination of Demonstrated Energy Technologies. Organisation til information vedr. energi under IEA/ OECD
CAM. Computer Aided Manufacturing
CANDU. Kernekraftreaktor baseret på tungt vand som moderator. Anvendes bl.a. i Indien
CANMET. Canada Centre for Mineral and Energy Technology
CASU. CADDET Analysis Support Unit, Chalmers Universitet, Gøteborg
CATERU. Thermal Engineering Research Unit. Galway, UK
CCE. Centro para a Coservação de Energia. National OPET for Portugal
CCK. Complementary Code Keying. Modulationsform for dataoverførsel.
CDMA. Code Division Multiple Acces. Et anden generations digitalt mobiltelefonisystem, parallelt til TDMA
CEEC. Central- and East European Countries. Kaldes også C&EE
CEET. Clean and Efficient Energy Technologies. Underprogram til THERMIE (DG XVII)
CEFEBE. EU-database
CEFENE. EU-database
CEI. Fransksproget udgave af IEC
CEN. Comité Européen de Normalisation (Europæisk komite for normer og standarder)
CENELEC. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique. CEN for elektriske normer
CERT. Comittee on Energy Research and Tehcnology. Hører under IEA og styrer forskningsindsatsen i disse lande. Refererer til GB (Governing Board)
CESSE. Centre for Economic and Social Studies for the Environment, Belgien
CEZ. Det halvstatslige energiselskab i Tjekkiet
CFBC. Circulating Fluid Bed Combustion
CFC. Kølemidler ("freon") med klorindhold. Fx CFC 12 og CFC 22
CFD. Computational Fluid Dynamics. Computermodellerede strømningsberegninger
CFLs. Compact Flourescent Lamps. Internationalt udtryk for energisparepærer
CGPM. Conférence Géneral des Poids et Mesures. Generalkonferencen for mål og vægt, som i 1960 vedtog brugen af SI-systemet i hele Verden inden for naturvidenskab og teknik
CHP. Combined Heat and Power (kraftvarme)
CIF. Cost Insurance Freight. Internat. betegnelse for olie-/kulpriser an modtagerhavn
CIGRÉ. International Conference on Large High Voltage Electric Systems
CineAlta. Nyt videobåndstystem med meget høj opløsning
CIRED. International Conference on Electricity Distribution
CIS. Geografisk område (østpå?)
CLC. CENELEC
CME. Conférence Mondiale de l'Energie, også kaldet WEC
CMS. Control, Monitoring and Surveillance (dansk: SRO)
CNET. Centre National d'Equipement Thermique. Afdeling hos EDF
CNG. Compressed Natural Gas
COAL. Coal Data Base. Database vedr. kul, forbrændingsteknik og miljøspørgsmål. Under IEA. Tilgængelig hos BELINDIS og INKA centrene
CORDIS. EU-databasesystem vedr. FTU -projekter i medlemslandene. Under DG XIII.
COST. Fælleseuropæisk samarbejdsprogram under EU
COTS. Commercial Off The Shelf
CRAFT. EU-program vedr. støtte til forprojekter til JOULE i SMV'er (DG XII)
Crash. Energy Centres i Central- og Østeuropa. Hører under OPET CRES (EU)
CRES. Centre for Renewable Energy Sources. OPET agentur i Grækenland
CREST. EU's udvalg for videnskabelig og teknisk forskning
CSMA. Carrier Sense Multiple Acces. Protokol for trådløs LAN, Local Area Network
CSMA/CA. Carrier Sense Multiple Acces Collision Avoidance
CV. Curriculum Vitae (latin for "livsforløb"). Beskrivelse af en persons (faglige) baggrund

D
D-AMPS. Digital-Advanced Mobile Phone Service. Amerikansk pendant til GSM. Undersystem til TDMA
DANDOK. Dansk forskningsdatabase
DBDH. Danish Board of Distict Heating. Rådgivende institution inden for fjernvarme
DEA. Danish Energy Agency (Energistyrelsen)
DEA. Danske Elselskabers Arbejdsgiverforening
DEEP. Nordamerikansk database vedr. energiprojekter
DEF. Danske Energiselskabers Forening (indtil ultimo 1999: Danske Elværkers forening)
DEFU. Akronym for Institut for forskning og udvikling inden for elforsyningen (tidligere: Danske Elværkers Forenings Udredningsafdeling)
DEWI. Det tyske vindenergiinstitut (Deutsche Institut für Windenergie)
DFF. Danske Fjernvarmeværkers Forening (Kolding)
DG. Directorat Generale. Fællesbetegnelse for EU's generaldirektorater (23 i alt). Hører under EU-kommissionen. På dansk eller engelsk: GD
DG I. EU's generaldirektorat for forbindelser til tredielande. Herunder hører programmerne TACIS og PHARE
DG II. EU's generaldirektorat for økonomiske forhold i Europakommisionen
DG III. EU's generaldirektorat for industri
DG IV. EU's generaldirektorat for konkurrence
DG XI. EU's generaldirektorat for miljø, nuklear sikkerhed og civil beskyttelse (Environment, Nuclear Safety and Civil Protection)
DG XII. EU's generaldirektorat for videnskab, forskning og udvikling. Herunder hører JOULE-programmet (F&U)
DG XIII. EU's generaldirektorat for telekommunikation, informationsindustri og innovation
DG XV. EU's generaldirektorat for Selskabsret og Finansiel Information
DG XVII. EU's generaldirektorat for energi. Herunder hører Thermie-programmet (Demo etc.), Synergy-programmet, ALTENER m.fl. Generaldir.: C.S. Maniatopoulos. Adresse: 200 Rue de la Loi, BE-1049 Brussels
DG XXI. EU's generaldirektorat for for told og indirekte beskatning
DG XXIII. EU's generaldirektorat for turisme og SME's (SMV'er)
DKK. Akronym for danske kr.
DLL. Delay Locked Loop
DNM. Distribution Network Model
DS. Dansk Standard (tidligere Dansk Standardiseringsråd)
DSM. Demand Side Management (styring af efterspørgselsiden, dvs. forbrugerstyring)
DOE. Department of Energy. USA's Energiministerium
DOE EREN. DOE's Efficiency and Renewable Energy Network
DONG. Dansk Olie og Naturgas. Aktieselskab der ejes alene af Energiministeren
DTH. Tidligere Danmarks Tekniske Højskole. Hedder nu DTU
DTU.Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Tidligere DTH
DV. Digital Video. Videoformat til amatørbrug
DVB-T. Digital Video Broadcasting-Terrestial. Europæisk standard for digitale jordbaserede tv-sendere, baseret på MPEG-2
DVCAM. Industriversion af DV (se herover) med højere båndhastighed
DVCPRO. Proff. version af DV (se herover). 25 eller 50 Mbit/s
DVD. Digital Video Disc. Højt komprimeret video på cd
DVN. Dansk Varefakta Nævn

E
E30. EU-udtryk for alle europæiske lande inkl. EU-landene
EAB. OPET agentur i Tyskland for "Specific Actions Contacts"
EC. Energy Center
ECD. Energicenter Danmark. National OPET for DK. Oprettet af EU's DG XVII
ECHO. Cordis Consumer Service. EU-kommissionens "Host Service Centre". Placeret i Luxembourg
ECOTEC. Engelsk konsulentvirksomhed, som bistår DG XI ved bedømmelse af LIFE-projekter
ECU. European Currency Unit. Tidligere møntenhed i EU. Er nu erstattet af Euro
ED. Energicenter Danmark. Teknologisk Institiut, Villa Vision. National OPET for DK
EDB. Energy Data Base. Under IEA. Dækker energiprojekter i hele Verden
EDF. Electricité de France. Frankrigs nationale elselskab
EDI. Electronic Data Interchange. Elektronisk udveksling af standardiserede formularer i henhold til den internationale standard EDIFACT
EDIFACT. International standard for formularer etc. med henblik på elektronisk udveksling
EE. Energy Efficiency
EEC. European Economic Community (EU)
EEIG. European Economic Interest Grouping (EU). Juridisk enhed der kan dannes med henblik på udførelse af EU-projekter
EEM. (Istid) Den forrige mellemistid. Fra år -135.000 til -114.000
EF. Tidligere (dansk) udtryk for EU. Brugt indtil Maastrict-traktatens vedtagelse
EFT. Europæiske Fællesskabers Tidende. Nyhedsorgan for EU
EFTA. European Free Trade Agreement. Handelssammenslutning af en række lande (Østrig, Island, Norge, og Schweiz). Tidligere "konkurrent" til EU, men nu genstand for betydeligt samarbejde med EU. I 5. rammeprogram behandles EFTA-lande som EU-medlemmer
EIEE. Institute of Environmental Energy. Tidligere "Institut for Miljøenergi". Kursuscenter inden for især fjernvarmesektoren
EKSF. Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab under EU (som opr. var "forgænger" for den Europæiske Union EU)
EKSF-traktaten. Se EKSF herover
ELDA. Elforsyningens database over elforbrugende apparater
ELTRA. Systemansvarlig virksomhed for PSO-aktiviteter vest for Store Bælt
EMC. Electromagnetic Compatibility. Direktiv for elektriske apparaters uafhængighed af fremmede, elektromagnetiske påvirkninger - samt udsendelse heraf
EMR. Energimiljørådet. Oprettet af Miljø- og Energiministeren
EN. Europæisk Standard
ENS. Energistyrelsen (Danish Energy Agency, DEA)
ENEA. Italiensk energiforskningsinstitut, Rom. Nationalt energiagentur i Italien
Energy Comfort 2000. EU-program under RUE/Thermie
EnR. European Energy Network. Informationsnetværk under EU, bestående af europæiske "energistyrelser". Og n'et skal være løftet
ENTRANCE. Energy savings through Innovation in the Cities of Europe. EU-program under RUE/Thermie
EPRI. Electric Power Research Institute, USA
ERATO. Forskningsprogram under Japanese Research and Development Corporation
ERC. Energy Research Corporation, USA. Markerer sig bl.a. på brændselscelleområdet
ESA. European Space Association. Den europæiske rumorganisation
ESCo. Økonomisk netværk i EU's regi
ESHA. The European Small Hydropower Association
ESP. Electrostatic precipitator. Elektrofilter til fx kraftværker og cementværker
ESRF. European Synchrotron Radiation Facility
ETDE. Energy Technology Data Exchange. Exc. Comm. under IEA samt database for energiprojekter
Etsi. European Telecommunications Standard Institute Det Europæiske standardiseringsorgan for telekommunikation
ETSU. Energy Technology Support Unit. Nationalt energiagentur og national OPET i UK. "Den britiske Energistyrelse". Harwell, Oxfordshire OX11 0RA. Tlf: 01235 433302; fax: 01235 432923
EU. Den Europæiske Union. Tidligere EF
Euro. Møntenhed for EU. Værdi ca. 7,5 DKK
EUFORES. The European Forum for Renewable Energy Sources. EU-organisation. Sekretariat i Bruxelles
EUHP. Den europæiske fjernvarmerørsforening. Hovedafdeling i Fredericia
EURAM. EU's materialeforskningsprogram. BRITE/EURAM
EURATOM. EU's udvalg for fredelig udnyttelse af atomkraften
EUREKA. EU-samarbejdsprogram
EURELECTRIC. EU-elselskabernes fælles organ over for Kommisionen og Parlamentet
EUROBASES. Værtscenter for energidatabaser
EUROSOLAR. Den europæiske Forening for Solenergi
E.V.A. Energieverwertungsagentur. Nationalt energiagentur i Østrig
EWEA. European Wind Energy Association
EWEC. European Wind Energy Conference. Holdes hvert 3. år. Holdt i 1994 i Thessaloniki og 1997 i Dublin
EØF. Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EU). Anvendes ofte som fællesnavn for Europarådets forordninger, fx EØF 3003/93
EØFG. Europæisk Økonomisk FirmaGruppe. Begreb som anvendes i EU -sammenhæng, og som kan dannes formelt m.h.p. deltagelse i FTU-programmer

F
F&U. Forskning og udvikling (Research and Development, R&D)
FAFGE. Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elbranchen
FB. Fossile brændsler. Underprogram til Thermie (DG XVII)
FBC. Fluid Bed Combustion
FC. Fuel Cell (brændselscelle)
FGD. Flue Gas Desulphurisation. Røggasafsvovling
MCFC: Molten Carbonate Fuel Cell (smeltekarbonatbrændselscelle)
PAFC: Phosfor Acid Fuel Cell (fosforsyrebrændselscelle)
SOFC: Solid Oxide Fuel Cell (fastoxidbrændselscelle)
FDE. Foreningen af Danske Elværksledere
FDV. Foreningen af Danske Vindmøllefabrikanter
FEANI. Federation of European National Association of Engineers (international ingeniørorganisation)
FEPU. Folketingets Energipolitiske Udvalg
FCC. Det Fælles ForskningsCenter. Organisation under EU
FGD. Flue gas Desulphurization. Afsvovling af røggasser
FIZ/KFA. OPET-agentur for universitets- og myndighedssektoren i Tyskland
FN. Forenede Nationer. Engelsk: UN
FORBAIRT. National OPET for Irland
FPLMTS. Future Public Land Mobile Telecommunication Systems. Et tredie generations system for digital mobiltelefoni. Senere kaldt IMT-2000
FPS. Floating Production System
FRAMEWORK IV. Sammenarbejdningen (1995) af JOULE og Thermie programmerne under CEET
FTC. Federal Trade Commission. Konkurrencemyndigheden i USA
FTIR (spektroskopi) Fuel Temperature Infrared Radiation. Måleteknik for temperaturmåling af gas
FTU. Forskning og teknologisk udvikling. Det samme som RTD på engelsk
FWA. Fixed Wireless Acces. En trådløs, bredbåndet forbindelse til fx telefoni

G
GD. General Direktorat. Se DG
GDP. Gross Domestic Product. Bruttonationalproduktet
GE. Geothermal Energy
GEA. Tidligere navn for "Group for Efficient Appliances", men måtte skifte navn til GEEA
GEEA. Group for Energy Efficient Appliances (energieffektive elapparater). Hed tidligere GEA
GEO. Geostationary Earth Orbit. Betegnelse for satellit i geostationær bane, dvs. i en afstand på ca. 36.000 km over ækvator
GIC. Gross Inland Comsumption
GIS. Geographic Information System/ Geografisk informations System
GMT. Greenwich Mean Time
GSM. Global System for Mobile communications. Det mest udbredte digitale mobiltelefonisystem
GPC. Generalized Predictive Control (eks.: GPC-regulator)
GPS. Global Positioning System. Satellitbaseret system til stedbestemmelse
GREENTIE. Greenhouse Gas Technology Information Exchange. Exc.Comm. under IEA
GRIP. Greenland Ice-Core Project. Iskerneudboring i Grønland, foretaget af dansk forskergruppe
GTCB. Gas Turbine Combined Cycle
GTO. Grønlands Tekniske Organisation. Nedlagt omkring 1993
GWP. Global Warming Potential. Mål for drivhuseffekten, hvor CO2 sættes til 1. (Metan=24,5 og NO=320)

H
HARQ. Hybrid Automatic-Repeat-reQuest. Trådlaøs datateknologi der sikrer hurtig retransmission af fejlmodtagede data
HF. Højfrekvens (High Frequency)
HCFC. Kølemidler ("freon") med både brint- og klorindhold. Knapt så ozonskadelig som CFC
HFC. Kølemidler ("freon") uden klorindhold, men stadig kulbrintebaseret og "kunstig"
HP/HT. Højt tryk og høj temperatur. Aktuel ved fx. kulforgasning og olie- og gasudvinding
HRSG. Heat Recovery Steam Generator
HSDPA. High Speed Downlink Packet Acces. Videreudvikling af W-CDMA
HTIB. Home Theater In a Box
HTML. HyperText Markup Language. Kodesprog til Internettets World Wide Web (www)
HVAC. 1. Heating Ventilation and Air Conditioning (oftest i EU-sammenhæng)
HVAC. 2.High Voltage Alternating Current. Højspændt vekselstrøm
HVDC. High Voltage Direct Current. Højspændingsforbindelse med jævnstrøm, fx Kontiscan
HY. Hydropower. Vandkraft

I
IAE. Institut for anvendt Elektronik, DTU
IAEA. International Atomic Energy Agency
IAESTE. International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (Link.)
IC. Integrated Circuit. En chip med flere indbyggede elektriske funktioner
IDA. Ingeniørforeningen i Danmark
IDAE. Instituto para la Diversification y Ahorro de la Energia. Nationalt energiagentur (OPET) i Spanien
IDEA.International Network for Domestic Energy-Efficient Appliances. Netværk der er initieret af NOVEM i 1997. DK med fra marts 1999
IEA. International Energy Agency. Hovedkvarter i Paris, Rue de la Fédération 9. Hører under OECD
IEC. International Electrotechnical Commission (CEI i fransktalende lande)
IECP. International Energy Co-operation Programme (EU). Hører under DG XVII
IERD. Industry Energy Research and Development. Forskningsprogram under CANMET
IFE. Institut for Energiteknologi, Norge, Oslo. Nationalt energiagentur i Norge
IGCC. Integrated Coal Gasification Combined Cycle. Kulgasifikationsanlæg med gas/dampturbine
IHCPV. Integrated High Concentration PhotoVoltaics
IMF. International Monetary Fund
IMR. Inspection, Maintenance and Repair. Inspektion, vedligehold og reparation
IMT-2000. International Mobile Telecommunications. Et tredie generations system for digital mobiltelefoni. Blev først kaldt FPLMTS
IMX. Nyt MPEG-2 båndformat
INCO. International Cooperation. Internationalt samarbejdsprogram under EU, DG XII
INFORSE. International Network for Sustainable Energy, Danmark
INFOSCAN. Informationsbureau under Forskningsministeriet. Medbestyrer af SESAME
INIRC. International Non-Ionizing Radiation Committee. Hører under IRPA
INKA. Værtscenter for bl.a. databasen COAL
INSTA. Internordisk Standardiseringssamarbejde
INTERNET. Paraplyorganisation for en række elektroniske info-netværk
IOR. Improved Oil Recovery
IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. FN's klimapanel
IPP. Integreret Perspektiv Planlægning
IRENE. Integration of Renewable Energy in the Network. EU-ALTENER-projekt v/ ELSAM
IRP. Integreret Ressource Planlægning (planlægning af samlede ressourcer. Lovpåbudt inden for elforsyningen)
IRPA. International Radiation Protection Association. Se også INIRC
ISA. Industry Standard Architecture. System for in/output i pc'er. Er helt fra 1984, og kan maks. klare 16 bit. Er afløst af PCI
ISP. In System Programming
ISPBX. Betegnelse for større telefonanlægs opkobling på ISDN-nettet
ISDN. Integrated Services Digital Network. Europæisk netværk til digital kommunikation. Udbydes af TeleDanmark i p.t. 2 udgaver: ISDN2 og ISDN30. Se også ISPBX herover
ISET. International database vedr. energiprojekter
ISO. International Standardization Organization
IT. Information Technology. Informationsteknologi
ITER. International Thermonuclear Experimental Reactor. Forsøgsfusionsreaktor, som indgår i et internationalt samarbejde Mellem Risø, Tyskland, England, Schweiz, Rusland og USA. Forventes klar i løbet af dette årti (2000-2010)
ITM. OPET kontaktcenter for hele verden uden for EU
ITU. International Tele Union
IUEP. The International Efficiency Partnership. Forskningsaktivitet under Edison Electric Institute (USA). Koordinerer medlemmernes aktiviteter inden for greenhouse gas emissions

J
JOULE. EU's R&D program under DG XII
JRC. Joint Research Centres
JRC Ispra. Prøvningsinstitut for bl.a. solceller
JUPITER. Joint Urban Project in Transport Energy Reduction. EU-program under RUE/Thermie

K
KEMA. Keuring van Elektrotechnische Materiel. Hollandsk elprøvningsinst. og hollandsk OPET
KFA. Kernforschungsanlage, Jülich. OPET-agentur
kp. Kilopond. Enhed for kraft. 1 kp = 9,80665 Newton
KRAKU. Kraftværkernes Kursusudvalg
KR-anlæg. Dansk udtryk for kondensatrenseanlæg (Condensate Cleaning) til kraftværker

L
l.a. Lysår. Længdemål = 9.460.500.000.000.000 m
LAN. Local Area Network
LCA. Life Cycle Assessment (eller Livs-Cyclus-Analyse). Princip for vurdering af et produkts miljøvirkning gennem dets levetid
LCD. Liquid Crystal Display. Skærm eller display, baseret på flydende krystaller
LCP. Least Cost Planning. Planlægning i overensstemmelse med de laveste omkostninger
LDV. Laser Doppler Velocimetry. Teknik til at måle strømningshastighed i væsker o.l.
LEI. Lithauian Energy Institute. Nationalt energicenter i Lihauen
LED. Light Emitting Diode. Lysdiode.
LEO. Low Earth Orbit. Betegnelse for satellitbane i lav højde over Jorden, dvs. 700-2.000 km
LHV. Lower Heat Value. Nedre brændværdi (uden kondensering af røggassen)
LIFE. Miljøprogram under EU. Hører under DG XI
LIP. EU's program for store forskningsfaciliteter (Large Installation Programme)
LNG. Liqufied Natural Gas. Flydende naturgas (v. højt tryk og/eller lav temperatur)
LPG. Liquified Pressurerized Gas. Typisk butan og/eller propan under moderat tryk
LSV. Laser Sheet Visualisation. Teknik til at undersøge strømninger i gasser
LUXCONTROL. OPET-agentur i Luxembourg

M
mb. Millibar (100 Newtons pr. m2). Kan også skrives mbar. OBS! er ikke SI-enhed
Mb. Megabit (eller megabar. Denne bruges dog sjældent, og er desuden ikke SI-enhed
Mb/s. Megabits pr. sekund. Bruges som enhed for datatransmissionshastighed. Skrives ofte fejlagtigt blot som Mb
MB. Megabyte(s). Er eneste korrekte forkortelse herfor
MB. Mellembølge. Tidligere ret anvendt frekvensområde, især for amplitudemodulerede signaler
MCFC. Molten Carbonate Fuel Cell. Brændselscelle baseret på flydende karbonat
MCM. Multi Chip Module. Multichipmoduler
MCP. Multi Chip Packaging
MECU. Millioner ECU (ca. 7,5 mio. DKK). ECU er nu erstattet af Euro
MEO. Medium Earth Orbit. Betegnelse for mddelhøj satellitbane, dvs. 5.000-30.000 km afstand. Bla. GPS-systemet er baseret på MEO-satellitter
mep. (eller m.e.p.) Mean effective pressure
MEP. Member of the European Parliament. Medlem af Europaparlamentet
MEuro. Millioner Euro (ca. 7,5 mio. DKK)
MITI. Ministry of International Trade and Industry i Japan
MKB. Mikrobielt betinget korrosion
MLCC. Multi Layer Ceramic Condenser. Flerlags keramisk kondensator
Molnya. Betegnelse for en stærkt elliptisk satellitbane, bla. anvendt af Rusland
MOTIVA. Informationscenter for energieffektivitet i Finland
MPEG-2. Asymmetrisk interframekompression over flere billeder
MRI. Magnetic Resonance Imaging
MS. Member States. Medlemmer af EU
MTBF. Mean Time Between Failures. Hyppigt anvendt driftsikkerhedsbegreb
MUP. Forsknings- og Industriministeriernes Materialeteknologiske UdviklingsProgrammer (MUP1 og MUP2)

N
NAFTA. North American Free Trade Agreement. Omfatter Canada, Mexico og USA
NDT. Non-Destructive Testing
NEDO. New Energy Development Organization. Energiinformationscenter i Japan, Tokio. Formelt hjemmehørende under MITI
NEFCO. Nordic Environment Finance Corporation. Nordisk investeringsbank til fremme af joint ventures inden for miljø ml. Norden og Østlande . Hovedsæde i Helsingfors
NEI. Nordisk Energi Indeks. Energidatabase for Norden. Dansk afd. på Risø
NEMEX. National Energy Management Exhibition and Conference (EU)
NESA. Elselskab for Nordsjælland og Storkøbenhavn. Opr. "Nordsjællands Electricits- og Sporvejsaktieselskab"
NFFO. Non-Fossil Fuel Obligation. Britisk Demo-program for vedvarende energi
NGI. Naftos Geologijes Imoné. Lithauisk statsolieselskab
NGO. NGO's. Non-Governmental Organizations. "Græsrodsorganisationer"
NIS. New Independent States. Nye uafhængige stater
NMT. Nordic Mobile Telephony. Det nordiske (og forældede) mobiltelefonsystem
NOK. Akronym for norske kroner
NOVEM. Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu. National OPET for Holland
NREL. National Renewable Energy Laboratory, Colorado
NTH. Norges Tekniske Høiskole
NUTEK. Nationalt energiagentur i Sverige
NYPA. New York Power Authority
NYPD. New York Police Department

O
OBT. Offentlig Bymæssig Trafik. Dansk EU-slang (Engelsk: UPT)
OCC. Odense Congress Centre. Odense Kongres Center
OCDE. Organisation de Cooperation et de Développement Économiques. Fransksproget forkortelse for OECD
OCICARBON. OPET agentur i Spanien (og for Sydamerika)
ODBC. Open Data Base Connectivity. Protokol for edb-operationer via netværk
OECD. Organisation for Economic Cooperation and Development (ikke EU-relateret)
OEM. (OEM-Whole-sale). Original Equipment Manufacturer. Komponentlevering til viderehandel
OFDM. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing. Trådløs dataoverføringssystem til hastigheder over 54 Mbit/s
OG. Oil and Gas. EU-program under Thermie
OIML. Organisation Internationale de Métrologie Légale
OLADE. Organizacion Latinoamericana de Energia
OLED. Organic Light Emitting Diode. Kaldes af Sony Organic Electroluminicence. Variant af LED, blot baseret på organisk materiale.
OPET. Organisations for the Promotion of Energy Technologies (EU). Netværk for formidlingsaktiviteter under Thermie, bestående af 51 (1995) offentlige eller private organisationer
OPET ADEME. Nationalt OPET agentur i Paris
OPET ASTER. OPET agentur i Bologna
OPET BCEOM. OPET agentur i Guyancourt, Frankrig
OPET BRECSU. OPET agentur i Garston, UK
OPET CCE. OPET agentur i Amadora, Portugal
OPET CEEETA. OPET agentur i Lissabon, Portugal
OPET CESEN. OPET agentur i Genova, Italien
OPET CORA-SEA. OPET agentur i Saarbrücken, Tyskland
OPET COWIconsult. OPET agentur i Lyngby, DK
OPET CRES. OPET agentur i Pikermi, Grækenland
OPET-CS. OPET Coordination Support. National OPET i Bruxelles samt international OPET
OPET EAB. OPET agentur i Berlin for "specific action Contacts"
OPET ECD. National OPET i DK; beliggende på Teknologisk Institut, Villa Vision
OPET ECOTEC. OPET agentur i Birminghan, UK
OPET ENEA. OPET agentur i Rom
OPET ETM. OPET agentur i Bruxelles
OPET ETSU. National OPET i Harwell, UK (se ETSU)
OPET EUROPLAN. OPET agentur i Antibes, Frankrig
OPET EVE. OPET agentur i Bilbao, Spanien
OPET FAST. OPET agentur i Milano, Italien
OPET FIZ (FIZ-K). OPET agentur i Karlsruhe, Tyskland for universiteter og myndigheder (FIZ/KFA)
OPET FORBAIRT. OPET agentur i Dublin, Irland
OPET Friedmann und Johnson-Consultants. OPET agentur i Berlin
OPET GEP. OPET agentur i Paris
OPET GOPA. National OPET
OPET IABPO. National OPET
OPET ICAEN. OPET agentur i Barcelona, Spanien
OPET ICEU. OPET agentur i Leipzig, Tyskland for alle brancher
OPET ICIE. OPET agentur i Rom
OPET IDAE. OPET agentur i Madrid
OPET IMPIVA. OPET agentur i Valencia, Spanien
OPET INETI/ITE. OPET agentur i Lissabon
OPET INNOTEC. OPET agentur i Berlin
OPET INSTITUT WALLON-ENERGIUM 2000. OPET agentur i Namur, Belgien
OPET IRO. OPET agentur i Zoetermeer, Holland
OPET KEMA. OPET agentur i Arnhem, Holland
OPET LDK. National OPET i Athen, Grækenland
OPET LUXCONTROL. OPET agentur i Esch-sur-Alzette, Luxembourg
OPET MARCH. OPET agentur i Manchester, UK
OPET NIFES. OPET agentur i Glasgow, UK
OPET NOVEM. OPET agentur i Sittard, Holland. Nationalt
OPET O.Ö. Energisparverband. National OPET i Østrig
OPET OCICARBON. OPET agentur i Madrid
OPET PSTI. OPET agentur i Aberdeen, UK
OPET RARE. Regionalt OPET agentur i Lyon, Sydfrankrig (Provence-Alpes-Côte d'azur)
OPET SODEAN. OPET agentur i Sevilla, Spanien
OPET SOGES S.p.A. OPET agentur i Torino, Italien
OPET SYNERGIA. OPET agentur i Athen, Grækenland
OPET TEKES. OPET agentur i Finland
OPET TÜV. OPET agentur i Köln, Tyskland for industrien
OPET UCD. OPET agentur i Dublin, Irland
OPET VLAAMSE THERMIE COORDINATE. OPET agentur i Mol, Belgien
OPET ZrE (Zr-E). OPET agentur i Regensburg, Tyskland
ORNL. Oak Ridge National Laboratory
OTP. One Time Programmable (chips)

P
PAFC. Phosfor Acid Fuel Cell. Brændselscelle baseret på forforsyre
PAL. Phase Alternating Line. Det europæiske system til analog kodning af farveinformation i tv-signal
pc. Personal Computer. Én pc, pc'en, flere pc'er, pc'erne
pc. Parsec. Længdemål = 30.840.000.000.000.000 m
PCI. Peripheral Component Interface. System for busser (kort) i pc'er. Nyere end det gamle ISA-system
PCFB/PCFBC. Pressurerized Circulating Fluid Bed (Combustion)
PDC. Personal Digital Cellular. Japansk pendant til GSM. Undersystem til TDMA
PEM. Andet navn for brændselscelle, baseret på fosfor i fast form. Kaldes mere almindeligt SPFC
PF. Pulverized fuel. Kulstøv til kulstøvsfyring
PFBC. Pressurerized Fluid Bed Combustion
PHARE. EU's forskningsprogram rettet mod de tidligere østlande (DG I)
PIV. Particle Image Velocimetry. Teknik til at måle strømningshastighed
PLC. Programmable Logic Controllers. Styring af processer v.h.a. logiske processorer
PLL. Phase Locked Loop. Låsning af en tilbageføringssløjfe. Bruges fx i forbindelse med frekvensregulering
POR. Power On Reset
PSK. Phase Shift Keying. Modulationform ved datatransmission
PSO. Public Service Obligations. Betegnelse for projekter der udføres for midler der med Energistyrelsens godkendelse er allokeret via elregningerne. Den mere folkelige betydning: "På Svends Ordre"
PUF. Projekt øget udbytte af EU. Samarbejdsorgan ml. danske styrelser mm.
PV. Photo Voltaics. Energi fra solceller (elektricitet)
PWM. Pulse Width Modulation. Pulsbreddemodulation
PWR. Pressure Water Reactor. Kernekraftværk med trykvandsreaktor. Modsat BWR
PXI. PCI eXtensions for Instrumentation

Q

R
R&D. Research and Development. (Forskning og udvikling, F&U)
RAID. Redundant Array of Independent Disks. Anv. af flere harddiske som én
RAM Random Acces Memory
RDIEE. Russisk/dansk Institut for Energieffektivisering i Istra ved Moskva
REFU. Der Rådgivende Energiforskningsudvalg. Nedsat af Energiministeren
REMMA. Residential Energy Management in Mediterranean Areas. EU-program under RUE/Thermie
RES. Renewable Energy Sources. Vedvarende energi
RET. Renewable Energy Technologies. Teknologi til udnyttelse af vedvarende energi
RFP. Request for Proposals. Alm. brugt udtryk for fremsendelse af projektforslag
ROM Read Only Memory
ROV. Remote Operated Vehicles
RTD. Research and Technology Development. Principielt identisk med R&D
RUE. Rational Use of Energy. Underprogram til Thermie (DG XVII)

S
S&T. Science and Technology
SAR. Specific Absorption Rate. Mål for udstråling fra mobiltlf. Enhed W/kg kropsvægt
SAVE. Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency. EU R&D program vedr. begrænsning af CO2-emission under JOULE og DG XII
SBI. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm
SCADA. Identisk med CMS - eller på dansk: SRO
SCR. Selektiv Katalytisk Reduktion. Metode til katalytisk røggasrensning
SE. Solar Energy. Solenergi til opvarmning
SE. Small Enterprises. Defineret som virksomheder med mindre end 50 ansatte og omsætning under 7 MEuro pr. år. Under 10 ansatte: Very small Enterprise (VSE)
SEK. Akronym for svenske kroner
SESAME. Europæisk database vedr. energiprojekter. Under EU's DG XVII
SETAC. Society of Environmental Toxicology and Chemistry
SF. Solid Fuel. Fast brændsel
SHF. Super High Frequency. Radiobølger mellem UHF og Røntgenområdet
SI. Système International d'Unités. Internationalt enhedssystem fra 1960, baseret på 8 grundenheder: meter (m), kilogram (kg), sekund (s), ampere (A), kelvin (K), mol (mol) og candela (cd)
SLIC. Subscriber Line Interface Circuit
SME. Tidligere EU-program for støtte til små og mellemstore virksomheder
SME's. Small and Medium-size Enterprises (mindre end 250 ansatte og maks. 40 MEuro omsætning). Mindre end 50 ansatte/7 MEuro: Small enterprises (SE). Mindre end 10 ansatte: Very small enterprises (VSE)
SMP. Det danske Strategiske MiljøforskningsProgram
SMV. Små og mellemstore virksomheder (SME's)
SNR. Selektiv Non-katalytisk Reduktion. Metode til ikke-katalytisk røggasrensning
SoC. System on (a) Chip. "Software på en chip"
SOEC. Statistical Office of the European Commission
SOFC. Solid Oxide Fuel Cell. Brændselscelle baseret på ilt i fast form
SOPROLIF. Société provençale de Lit Fluidisé. Sydfransk selskab til FBC-anlæg
SPFC. (Eller PEM eller SPEFC) Solid Phosfor Fuel Cell. Brændselscelle baseret på fosfor i fast form
SQL. Structured Query Language. Standardsprog til operationer på database
SRB. Sulfatreducerende bakterier. Forekommer fx i fjernvarmevand
SRO. Styring, regulering og overvågning (engelsk: CMS eller SCADA)
SSI. Supply Side Interface
STA. Japans Science and Technology Agency
STEO. Short-Term Energy Outlook for the European Union
STIG. Steam Injected Gas turbine
STN International. Hostcenter i Karlsruhe for diverse databaser
STRIDE. Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe. Teknologioverførselsprogram under EU. Afsluttet 1995
STVF. Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd
SWOT. Strength, Weakness, Opportunity and threat. Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler
SYNERGY. EU's energiprogram for U-lande i den 3. verden (DG XVII)

T
TA-anlæg. Dansk udtryk for totalafsaltningsanlæg til kraftværker (total desalination plant)
TACIS. EU's program for teknisk assistance til de tidligere Sovjet-republikker (DG I)
TASP. Tørt afsvovlingsprodukt. Restprodukt fra (våde) røggasafsvovlingsanlæg (FGD)
TC. Third Countries. Stater der ikke er medlem af EU
TCA. Total Cost Assesment. Amerikansk værktøj til beregning af totalomkostninger (miljø etc.)
TCP. Transmission Control Protocol. Transissionsprotocol for Internettet
TCSC. Thyristor Controlled Series Capacitor
TDMA. Time Division Multiple Acces System. Et anden generationssystem for digital mobiltelefoni. Parallelt til CDMA. Omfatter GSM, D-AMPS og PDC
TERES. The European Renewable Energy Study. EU-publikation fra 1994 vedr. vedv. energi. Opdateret udgave TERES II udgivet i 1996
TETRA. Terrestrial Trunked Radio. Digital teknologi for landmobil radiokommunikation
THERMIE. EU demo- og forskningsprogram under DG XVII
TNO. Institut for anvendt fysik, Holland
TPF. Third Party Financing. Bruges især om EU-projekter, når disse delfinansieres udefra

U
UCLA. University of California, Los Angeles
UCPTE. Union pour Coordination de la Production et du Transport de l'Electricité
UHC(-emission). Emission af uforbrændte kulbrinter, fx metan
UHF. Ultra High Frequency. Radiobølger mellem VHF og SHF
UHV. Upper Heat Value. Øvre brændværdi, dvs. med kondensering af røggassen
UK. United Kingdom. Storbritannien
UMTS. Universal Mobile Telephony System. Etsi's betegnelse for det europæiske tredie generations mobiltelefonisystem under IMT-2000
UN. United Nations (FN)
UN-ECE. UN's Economic Commission for Europe
UNEP. United Nations Environmental Programme. FN's miljøprogram
UNIDO. UN's Industrial Development Organization, Østrig
UPT. Urban Public Transport
URIP. US Research in Progress. Database for forskningsprojekter i USA. Under USA's DOE. Er i DK kun tilgængelig via Risø Bibliotek
USA. United states of America
USIJI. The United States Initiative on Joint Implementation. Pilotprogram for energiprojekter i USA
UTECH. Årligt tilbagevendende konference om miljøteknologi i Tyskland
UVE. Udvalget for Vedvarende Energi. Støtteordning under Energistyrelsen

V
VATTENFALL. Svensk statslig elværksorganisation. OPET agentur for Sverige
VALOREN. EU-program vedr. Regional Development through Rational Use of Energy (RUE)
VE. Vedvarende energi. Underprogram til Thermie (DG XVII)
VET. Vedvarende EnergiTeknologi
VHF. Very High Frequency. Radiobølger mellem HF og UHF
VITO. Vlaamse Instellung voor Technologish Onderzoek, Belgien
VKO. Varmekonsulentordningen.
VSE. Very Small Entreprises (små virksomheder). Virksomheder med mindre end 10 ansatte

W
WANO. World Association of Nuclear Operators
WB. World Bank (Verdensbanken)
wc. Water closet
W-CDMA. Wideband Code Division Multiple Acces (CDMA). Videreudviklet under betegnelsen
WEC. World Energy Council
WEEA. World Energy Efficiency Association (under EU)
WEGA (II). EU-program til udvikling af store vindmøller
WREN. World Renewable Energy Network
WHO. World Health Organization. Verdenssundhedsorganisationen
www. World Wide Web. Fagudtryk for informationssystem under Internettet

X

Y

Z
ZENIT. OPET-agentur

Æ

Ø

Å
Tilbage til startside